Kasutustingimused

1.  SISSEJUHATUS

Käesolev leping käsitleb Wool & Yarn OÜ e-poe aadressil www.rarewool.com (edaspidi „Müüja”, „Teenuse osutaja”) internetiteenuse (edaspidi „Teenus”) kasutamise tingimusi. Igaüks, kes soovib kasutada end registreerides (või registreerimata) pakutavaid teenuseid (edaspidi „Klient” "Kasutaja"), aktsepteerib ka Teenuse tingimused ning kohustub neid täitma.

Teenuse osutaja andmed: Wool & Yarn OÜ kodulehe aadressiga www.rarewool.com, Kuremaa tee 53-2, 48443 Laiuse alevik, Jõgevamaa, Eesti, EU. Registrikood 11980817.

Teenuse sisuks olevad kõik õigused e-poes aadressil www.rarewool.com kuuluvad Teenuse osutajale (sh tekst, logod, fotod, graafika , kujundused ja lahendused, andmestik) ning kõik muu, mis lehel nähtav on Wool & Yarn OÜ vara ning on kaitstud vastavate rahvusvaheliste seadustega. Eeltoodud Teenuses sisalduva vara kasutamine on lubatud Teenuse eesmärgipäraseks kasutamiseks Kliendi poolt. Igasugune Teenuse osutaja mistahes eeltoodud vara kopeerimine, muutmine ning muul viisil ja muudel eesmärkidel loata kasutamine ilma Teenuse osutaja kirjaliku loata on keelatud ning Teenuse osutajal on õigus pöörduda vajadusel oma õiguste kaitseks kohtusse.

Teenus on üles ehitatud selliselt, et Klient saab teenust kasutada iseseisvalt ostukorvi abil. Arved koos kauba transpordiks vajliku maksumusega genereeritakse Kliendile Teenuse vahendusel (üldjuhul) automaatselt. Kuid kui Teil tekib Teenuse ja Teenuses pakutavate toodete/teenuste osas küsimusi aitame Teid meeleldi. Selleks kontakteeruge kas läbi Teenuse või siis Teenuse väliselt e-posti aadressil  info@rarewool.com. Klienditeenindus töötab E-R 10.00. - 20.00., L-P 12.00. - 17.00. (ajavöönd GMT +2). Üldjuhul vastame Teile 1-5 tööpäeva jooksul. Kiiret lahendust vajavate küsimuste korral vastame telefonil +372 5343 6590.

2.  MUUDATUSED

Teenuse osutajal on õigus  teha Teenusesse muudatusi mistahes ajal. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta käesoleva Kasutajalepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustust teavitada sellest sidekanalite teel kirjalikult või Teenuse vahendusel Klienti. Klient kiidab muudatused heaks sellega, et kasutab Teenust. Teenuse osutaja ei tee muudatusi tagasiulatuvalt. Teenuse osutajal on õigus katkestada Teenuse pakkumine ajuti kas tehnilistel põhjustel või ka lõpetada see.

3.  KASUTAMINE JA KASUTAJAKS REGISTREERIMINE

Teenusest on võimalik oste sooritada vaid end Kasutajaks registreerides (turvalisuse kaalutlustel).

Kasutajaks registreerimine. Kasutajaks registreerimine ja Kasutajaks olemine on tasuta ning sellega ei teki Teil mingeid otseseid ega kaudseid kohustusi. Registreerimisel küsime vaid neid andmeid, mis on Teenuse kasutamiseks vajalikud. Ärge avaldage oma konto andmeid kellelegi teisele. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma Teenuse konto konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamise eest ning kõigi tegevuste eest, mis leiavad aset läbi Teie konto. Te kohustute Teenuse osutajat koheselt teavitama Teie konto mistahes viisil kasutamisest kellegi teise poolt. Teenuse osutaja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tekivad seoses Teie konto  kasutamisest kellegi teise poolt.

Te nõustute Teenuse kasutajaks registreerimisel ning kasutamisel esitama täpsed ja täielikud küsitud andmed ja nõustute oma andmeid vajadusel uuendama, et tagada nende jätkuv täpsus ja täielikkus. Te nõustute, et Teenuse osutaja võib säilitada ja kasutada Teie poolt esitatud andmeid Teile Teenuse osutamiseks ja sellega kaasnevateks tegevusteks ning Teile Teenuse kasutamisest tulenevalt ja Teenusega seonduva info edastamiseks.
Registreerunud Kasutajana saate näha oma konto kaudu toimunud tegevuste ajalugu ning Teenuse kasutamine on lihtsam ja kiirem, kuna Te ei pea igakord sisestama eraldi oma andmeid. Samuti on Teil peatükis Soodustused märgitud koguste täitumisel võimalik saada erinevaid soodustusi Ostude summaarsetelt kogustelt. Teil on võimalus ja õigus oma konto soovi korral ka kustutada alati.

Kasutajaks võib registreeruda nii füüsiline kui juriidiline isik. Juriidilise isiku puhul on vajalik Teenuse kasutamisel lisaks juriidilise isiku andmetele ka andmed seadusliku ja/või volitatud füüsilisest isikust esindaja kohta. Samuti on vajalik lisaks juriidilisele aadressile esitada kauba saatmise aadress (kui need on erinevad), registreerimise nr ja käibemaksukohuslase nr (kui on käibemaksukohuslane). Teenuse osutamise kiirendamiseks on Teenuse osutajal õigus nõuda juriidilise isiku asukohariigi registriväljavõtteid ning Teenuse osutajal on õigus esitatud andmeid kontrollida.

Teenuse osutajal on õigus keelduda Kasutaja registreerimisest ning samuti õigus sulgeda Kasutaja konto. Teenuse osutaja teeb seda põhjendatult ning Kasutajal on sellisel juhul õigus küsida informatsiooni põhjuste kohta. Teenuse osutaja ei võta endale siinkohal kohustuseks sellist informatsiooni Kasutajale edastada, kuid Teenuse osutaja jätab endale võimaluse soovi korral ning Kasutaja huvitatuse korral vastava info väljastamiseks Kasutajale.

4.  ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

Teie privaatsus on meile oluline. Seetõttu palun võtke endale aega ja tutvuge antud peatükiga, kus seletatakse, kuidas me kogume, kasutame, avaldame, edastame ja säilitame Teie isikuandmeid. Andke meile teada kui teil on täiendavaid küsimusi selles osas.

Isikuandmed on andmed, mida Teenuse osutaja saab kasutada üksikisiku identifitseerimiseks või temaga kontakteerumiseks. Isikuandmeid kogume Teenuse kasutamisel või/ja Teenuse kasutajaks registreerumisel ehk siis kliendisuhte tekkimise ühes või teises faasis.
Kasutaja andmete kasutamine. Kasutajaks registreerimisel ning Teenuse kasutamisel esitatud andmed salvestab Teenuse pakkuja oma vajalikesse registritesse. Teenuse osutaja küsib Teilt ainult Teenuse täielikuks osutamiseks vajalikke andmeid. Kohustuslikud andmed on märgistatud tärniga. Andmete loetelu võib varieeruda – sõltuvalt Kasutaja makseviisidest, transpordieelistustest jm sellistest erisustest. Oma andmete sisestamisega ja Teenuse kasutamisega annab Kasutaja Teenuse osutajale nõusoleku enda andmete säilitamiseks vajaliku aja jooksul ning antud andmete kasutamiseks.
Teenuse osutaja kohustub mitte edastama saadud andmeid kõrvalistele isikutele ning kohustub andmeid säilitama ja töötlema turvalistes keskkondades, kus puudub ligipääs kõrvaliste isikute poolt.

Teie andmetele on ligipääs ainult Teenuse osutaja poolt selleks volitatud Töötajatel, kellel on süsteemi sisenemiseks vajalikud personaalsed kasutajatunnused ja salasõnad.

Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Kasutajat puudutavad vajalikud andmed juhul, kui need on vajalikud Kasutajale Teenuse täielikuks kasutamise võimaldamiseks. Samuti juhul, kui need edastakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Teenuse osutajal on vajadusel õigus kontrollida Kasutaja andmeid, millised on olulised Teenuse pakkumise seisukohalt. 
Kasutajal on Teenuse kaudu õigus kontrollida teda ennast puudutavaid andmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist. Kasutajal on õigus ka andmete muutmist ja Kasutaja konto lõpetamist sätestav info saata teenuse pakkujale kirjalikult Teenuse väliselt (vt teenuse osutaja kontaktid) ning siis teeb Teenuse osutaja vastavad muudatused Kasutaja soovidest lähtudes.

Teenuse osutaja kasutab ennetavaid meetmeid – kaasa arvatud administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed – kaitsmaks Teie isikuandmeid kaotsimineku, varguse, väärkasutuse, aga ka volitamata ligipääsu, avaldamise, muutmise ja hävitamise/hävimise eest.

Privaatsuspoliitika meie lehel annab detailsema ülevaate Teie isikuandmete kogumisest ja nende töötlemisest (Sisukaart - Privaatsuspoliitika).

5.  KASUTAJA VASTUTUS JA KOHUSTUSED

Kasutaja vastutab kasutajanime ja salasõna abil toimuva Teenuse kasutamise eest ja selle eest, et kasutamisel järgitaks käesoleva Lepingu tingimusi. Kasutaja kohustub enda kontole sisselogimist võimaldavaid andmeid hoidma ning jätma need ainult enda teada.
Kasutaja vastutab enda poolt esitatud andmete õigsuse ning nende muutumisel, andmete uuendamise eest.
Kasutaja vastutab ise kõikide Teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud kulutuste- ning eeltoodud süsteemide ja seadmete turvalisusega seotud kulutuste eest, samuti muude Teenuse kasutamisega seotud kulutuste eest. Teenuse osutaja ei vastuta sh ka Kasutaja seadmetes tekkida võivate toonimuudatuste jm seadme ekraaniseadete eest, millised moonutavad toote pilti võrreldes tegelikkusega.

Lähtudes käesolevast lepingust, seadusest ning headest tavadest ja kommetest vastutab Kasutaja Teenuse osutajale, teistele Kasutajatele või kolmandatele osapooltele tekitatud kahjude eest täielikult.
Väljaspool Eesti Vabariiki asuv Kasutaja vastutab  vastavalt oma asukohariigi seadustele deklareerimise-, seadusega määratud maksude (sh tolli-, käibe-, impordi-) ja muude maksude tasumise eest Teenuse kasutamise kogu ulatuses.
Kasutaja kohustub kasutama Teenust üksnes seadusele ja headele tavadele ning kommetele vastavatel eesmärkidel. Kasutaja kohustub Teenuse kaudu mitte vahendama, ega edastama ainestikku, mis ei ole kooskõlas seaduse- või heade tavade ja kommetega ning mis õhutab nimetatud tegevusele või edendab seda.
Alla 18-aastased saavad Teenust kasutada üksnes siis kui neil on selleks vanema nõusolek. Teenuse osutaja soovitab sellisel juhul käesoleva Lepinguga tutvuda vanemal. Teenuse osutajal on õigus sulgeda alla 18-aastasele kuuluv Kasutaja konto, kui Teenuse pakkujal on sellekohane teave mõne Kasutaja kohta ning sellel Kasutajal puudub vanema nõusolek. Reeglina kinnitab Kasutaja Teenust kasutades et ta on 18-aastane või vanem. Erandina on alla 18-aastasel võimalik Kasutaja kontot luua, kui Teenuse osutaja saab sellise Kasutaja vanema nõusoleku.

6.  ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

Kui Poolte (Kasutaja ja Teenuse osutaja) vahel tekib erimeelsusi ning Pooled ei jõua omavahel kokkuleppele, siis lahendatakse käesolevat Lepingut ja Teenuse kasutamist puudutavad erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Sealjuures kõikide selliste erimeelsuste esimene instants on Jõgeva Maakohus Jõgeva linnas.

7.  OSTMINE JA TASUMINE

Ostmine Teenuse keskkonnas. Wool & Yarn OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Wool & Yarn OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
1. Teenuse keskkonnas tuleb valitud toodete eest tasuda selleks ettenähtud aja jooksul ning enne saadetise väljastamist Teile (kui erandina pole kokkulepitud teisiti ja on olemas Teenuse pakkuja vastav kirjalik nõusolek).
2. Lisage soovitud tooted "Ostukorvi" vajutades toote vaates "Osta" nupul.
3. Kui Teil on sooduskupongi- või kinkekaardi kood ja soovite neid kasutada, siis  täitke vajalikud lahtrid ning klikkige "Kontrolli koodi" nupul.
4. Valige endale sobiv kohaletoimetamise viis (ja aadress).
5. Täitke vajalikud kontaktandmete lahtrid. Tärniga märgitud lahtrid on täitmiseks kohustuslikud.
6. Märkige nõusolekuks Kasutustingimustega ära vastav lahter.
7. Vajutage "Registreeru" ja järgige juhiseid lehel. Täpsemaid juhtnööre leiate "Ostmise õpetus" lingi alt.
8. Valige tasumiseks endale sobiv makseviis. Hetkel on Teenuse keskkonnas võimalik tasuda erinevate Eesti pankade pangalinkidega )läbi Maksekeskuse) ja PayPal`i vahendusel (k.a kaardimaksed PayPal`i kaudu). Kui Teil need maksevõimalused puuduvad või need ei sobi Teile, on võimalus valida tasumiseks ka pangaülekanne (rahvusvaheline, EU-makse või pangasisene) Teenuse osutaja pangakontole Swedbangas.
* Teenuse osutaja pangakontode andmed on nii Teile edastatavatel arvetel kui ka Teenuse keskkonnas kättesaadavad. Teenuse osutajal on õigus makseviise ja –võimalusi lisada või/ja muuta.
9. Vajutage "Osta". Teid suunatakse vastavalt valitud maksemeetodile kas Teie poolt valitud internetipanka, PayPal'i ostukeskkonda või väljastatakse Teile arve. Koostatud arve saadetakse Teie poolt andmete sisestamisel märgitud e-posti aadressile ja samuti näete seda registreeritud Kasutajana enda Kasutaja kontol.

Kasutaja Toodete tellimiseks soovitame Teil ennast Kasutajaks registreerida (saate osa Kasutaja püsisoodustusest, samuti muudest võimalikest pakutavatest soodustustest). Registreerimisel küsime vaid neid andmeid, mis on tellimuse täitmiseks vajalikud. Käsitleme Teie isikuandmeid konfidentsiaalsena ja avaldame kolmandale osapoolele vaid juhul, kui see on vajalik kauba kohaletoimetamiseks või seadusega ettenähtud juhtudel.
Toodete tellimine. Valige endale sobivad tooted välja ja lisage need korvi. Olles lisanud tooted korvi, ei kohusta see Teid veel ostu sooritama. Ostukorvis olevaid tooteid saate muuta, neid eemaldada ja juurde lisada. 

Soodustuste kasutamine. Kui Teil on vastava Kupongi kood, siis täitke vajalik lahter korvis. Preemiapunktid arvutatakse ümber ning vastav summa võetakse tellimuse hinnast maha. Kontrollige, et kõik soovitud tooted ja soodustused said lisatud tellimusse ning valige kohaletoimetamiseks sobiv viis.

Tellimuse eest tasumine läbi internetipanga linkide:
1. Teid suunatakse peale tellimuse edastamist Teie poolt valitud panga internetipanka, kus peale makse sooritamist suunatakse Teid tagasi  Wool & Yarn kodulehele. Juhul kui automaatset suunamist ei toimu, vajutage kindlasti "Tagasi kaupmehe juurde".
2. Peale edukat makset saadetakse Teie e-postile sellekohane kinnitus.
3.  Juhul kui mingil põhjusel internetipanga makse ebaõnnestub, siis saate oma arvet uuesti tasuda, minnes "Minu konto", "Minu tellimused". Valige ebaõnnestunud maksega arve ning tasuge uuesti.
4.  Arve alusel maksmise tähtaeg on 3 tööpäeva, tähtaja ületamist loeme kui Teie soovi ostust loobuda ning Teie tellimus tühistatakse.

Kui olete tellimuse kinnitanud, saadetakse Teie poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mille alusel saate tellimuse eest tasuda. Ettemaksuarves on ära toodud nii Teie poolt tellitud tooted kui ka Teie kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarves toodud meie ettevõtte andmed ning pangakonto andmed, kuhu saate makse sooritada. Maksetähtaeg on 3 tööpäeva, tähtaja ületamist loeme kui Teie soovi ostust loobuda ning tellimus tühistatakse. Erandina maksetähtaja puhul käsitleme olukorda, kus olete sooritanud rahvusvahelise makse, aga selle meieni jõudmine võtab enam kui 3 tööpäeva. Sellistel puhkudel palume saata meie klienditeenindusele vastavasisuline teade, kuhu soovitavalt on lisatud ka maksekorralduse elektrooniline koopia.

Kauba tagastamine ja vahetamine. Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele on Kliendil õigus ostetud tooteid võimalik tagastada ja vahetada 14 päeva jooksul peale kättesaamist. Loe lähemalt peatükist GARANTII, TAGASTAMINE JA HOOLDUS.

8.  HINNAD JA SOODUSTUSED

Hinnad Teenuse keskkonnas sisaldavad käibemaksu (Eestis kehtiv käibemaksumäär antud toodetele on 20%). Tellimuse hinnale lisab Teenuse pakkuja ainult tarnspordi- ning väljaspoole eu saatmisel tollikulud. Muid makse ja lisakulusid Kasutajale ei lisandu.

Väljaspool EU-d olevad Kasutajad saavad Teenuse keskkonnas oste sooritada ILMA KÄIBEMAKSUTA. Teenuse keskkond teeb vastava arvestuse automaatselt, jagades hinnad läbi 1,2-ga. Kui Teenuse keskkond ei peaks mingil põhjusel võimaldama väljaspool EU-d asuva Kasutaja korral sooritada ostu ilma käibemaksuta, palume Teil sellest teavitada meie klienditeenindust. Teeme siis Teile väljastatud arvel parandused.

Väljaspool Eestit asuvad Kasutajad EU liikmesriikidest, saavad Teenuse keskkonnas oste sooritada ILMA KÄIBEMAKSUTA JUHUL, kui Kasutaja on mõnes EU liikmesriigis (v.a. Eestis) registreeritud käibemaksukohuslasena ning tema KMKR (V.A.T.) number on KEHTIV. Teenuse osutajal on seadustest tulenev õigus ja kohustus kontrollida sellisel juhul Kasutaja KMKR numbri kehtivust. Kui Teenuse osutaja leiab, et talle edastatud number pole kehtiv või/ja kehtivust kinnitav informatsioon pole Teenuse pakkuja jaoks mingil põhjusel kättesaadav ja/või usaldatav, siis on Teenuse pakkujal seadustest tulenev kohustus ja õigus keelduda antud Kasutajale müügist ilma käibemaksuta.

Teenuse osutaja keeldub üldjuhul reeglina ilma käibemaksuta müügist ka juhul, kui Kasutaja aadress on küll väljapool EU-d, kuid kauba transpordi aadress on EU-s. Samuti on Teenuse pakkujal õigus keelduda kauba müügist käibemaksuta, kui nt Kasutaja, kes pole käibemaksukohuslasena registreeritud, soovib arvet nt teise Kasutaja nimele, kes on käibemaksukohuslasena registreeritud. Arve Teenuse keskkonnas väljastatakse Kasutaja nimele, vastavalt tema poolt sisestatud (ja vajadusel) kontrollitud andmetele.

Teenuse keskkonnas on võimalik saada alljärgnevaid soodustusi.

Registreerunud Kasutaja püsisoodustus Teenuse keskkonnas on alates TEISEST OSTUST –5% kõikidelt ostudelt. Esimese ostu järgselt väljastatakse Teile püsikliendi kupong. Registreerumine Kasutajaks ei too Teile kaasa mingeid kohustusi Teenuse tarbimise koguste ja sageduste osas. Samuti on Kasutajaks registreerumine tasuta.

Registreerunud Kasutajale on 75.- (seitsekümmend viis) eurot ületavate Ostude puhul kauba saatmine Eesti piires tasuta. Rahvusvaheliste saadetiste (Eestist välja) puhul see soodustus reeglina puudub ning Teenuse osutaja võib seda soodustust pakkuda Kasutajale erandjuhul (nt suurte koguste puhul täiendavate kokkulepete alusel.

Koguselised soodustused. Teenuse osutaja väärtustab kõiki Teenuse Kasutajaid/Kliente, eriti aga Teenuse püsi- ja korduvkasutajaid/Kliente. Seetõttu pakume soodustusi ka Teenuse tarbimise mahtudelt. Mahu- ehk koguseline soodustus on Kasutaja kõiki Teenuse oste summeeriv ehk siis ühe ja sama Kasutaja erinevad ostud summeeritakse koguselises arvestuses ning antud kogustelt saab üldkoguse suurenedes järjest suuremat soodustust.
Koguselist (ehk mahu-) soodustust arvestab programm automaatselt (hulgiostudest alates) ning see on kg-põhine. Koguseline summeerimine toimub Kasutaja viimase aasta ostude põhjal (arvestuse aluseks on 365-päevane periood).

Mahusoodustuse alused ja määrad 365-päevase perioodi summeeritud mahtude osas (allolevad soodustused arvestatakse käsitsi peale tellimuse laekumist):
Kuni 5,999  kg >  -  0,0%;

 6  - 10,999 kg >  -  5,0%;

11  - 15,999 kg > - 12,5%;

16 kg ja enam - palun, küsige soodustust soovitud koguse osas!

Suuremate koguste ja hulgiostude puhul soovitame küsida Klienditeenindusest hinnapakkumist nii soovitud Teenusele kui Teenuse transpordile. Teenuse osutaja võib teha teatud juhtudel lisasoodustusi.

NB! Registreerunud Kasutaja kes omab Kupongi saab LISAKS mahusoodustusele ka veel -5% püsisoodustust.
Hooajalised -, kampaania-, toote- jm soodustused. Lisaks eeltoodutele võib Teenuse osutaja pakkuda Teenuses nii teatud toodetele ja/või tooterühmadele suunatud soodustusi, kui ka kehtestada soodustusi teatud perioodiks ja/või kampaaniateks. Teenuse osutaja võib, aga ei ole kohustatud sellistest soodustustest Kasutajat teavitama. Eeltoodud lisasoodustustele lisanduvad eespool kirjeldatud püsi- ja mahusoodustused kirjeldatud määrades.

9.  KAUBA SAATMINE

Tellimuse transpordi maksumuse arvestab Teenuse keskkond välja automaatselt ning lisab valitud asukohast ja kogusest lähtuvalt automaatselt õige summa Teie valitud toodete maksumusele. Kui seda ei peaks mingil põhjusel juhtuma ja/või Teile tundub, et transpordi maksumus pole õige, võtke palun ühendust Teenuse osutaja klienditeenindusega – kontrollime transpordisummad üle. Kui transpordisummad ületavad Teie poolt tasutud summa, siis Teenuse pakkuja Kasutajalt täiendavat makset juurde ei küsi. Kui transpordi maksumus jääb väiksemaks kui oli arvel, tagastab Teenuse pakkuja enam tasutud summa Kasutajale hiljemalt 30 päeva jooksul või Kasutaja vastava soovi korral jätab antud summa ettemaksuks järgmisele Tellimusele. Teenuse osutaja ei teeni kasumit Kasutajale kauba saatmise arvelt. 

Kauba transport Eestis. Teenuse osutaja pakub antud hetkel transpordivõimalusena Eesti-siseselt saatmist Omniva ja Smartpost/itella pakiautomaatide vahendusel, aga samuti on võimalik valida kulleriga kättetoimetamine ning tellimuste kättesaamine meie vabrikupoest Jõgeval. Enam kui 75.- (seitsmekümne viie) euro suurustele tellimustele on Eesti piires registreeritud Kasutajale Tellimuse kättetoimetamine tasuta. Teenuse pakkujal on õigus valida ka teiste riigi siseste kauba kättetoimetamisviiside vahel, sellest eelnevalt Klienti informeerides. Teenuse pakkujal on õigus muuta ja lisada kättetoimetamisviise, samuti õigus muuta saatmise hindu ja –tingimusi nende muutmisel vedaja poolt (või/ja muudel põhjustel).

Kauba transport Eestit välja. Teenuse osutaja pakub antud hetkel transpordivõimalusena Eestist välja saatmisel eeskätt Eesti Posti poolt pakutavaid teenuseid. Alla 2-e kg (brutokaal koos pakendiga) kaaluvate saadetiste puhul kasutame Eesti Posti poolt pakutavat maksikirjaga saatmist. NB! Maksikirjad saadame teele ainult tähitult – nii on nende teekond jälgitav. Suuremate saadetiste edastamiseks kasutame Eesti Posti rahvusvaheliste pakkide saatmise teenust. Nii kirjad kui pakid paneme teele lennupostiga. Võimalusel ja kokkuleppel kliendiga saadame kaupa ka SmartPosti/Itella vahendusel – kui selline teenus on Kasutaja asukohariigis kättesaadav. Teenuse pakkujal on õigus valida ka teiste riigi siseste kauba kättetoimetamisviiside vahel, sellest eelnevalt Klienti informeerides. Teenuse pakkujal on õigus muuta ja lisada kättetoimetamise viise, samuti õigus muuta saatmise hindu ja –tingimusi nende muutmisel vedaja poolt.

EU-st välja minevate saadetiste transpordihind sisaldab ka Teenuse osutaja poolt Eestis tasutavaid ekspordi- ja tollimakse vastavalt seadustele ja kolmandate osapoolte hinnakirjale.

NB! Väljapool EU-d mineva ja 1000.- või enam eurot maksva tellimuse korral on Teenuse osutajal õigus esitada tolliprotseduuride eest arve ühekordse lisatasu osas ostu kohta. Samas jätab Teenuse osutaja endale õiguse seda Kasutajalt ka mitte küsida ja selle kohta Kasutajale mitte arvet esitada. Lisainfo klienditeenindusest info@rarewool.com

Suuremad kogused ja eritellimused. Võtke julgesti ühendust meie klienditeenindusega küsimaks enam infot ning täpsemaid hinna- ja transpordikalkulatsioone.

Vastutuse üleminek transpordil. Teenuse osutaja vastutab Kasutaja poolt Teenusest soetatud kaupade osas kuni nende üleandmiseni posti- ja/või transpordi ettevõttele. Sel hetkel läheb vastutus üle kauba vedajale. Täpsemalt peatükis GARANTII,TAGASTAMINE JA HOOLDUS.

10.  GARANTII, TAGASTAMINE JA HOOLDUS

Vahetus- ja tagastusõigus. Vastavalt seadustele on Kasutajal õigus tagastada Teenuse vahendusel soetatud kaup (toode, tooted) 14 päeva jooksul alates Kasutajale kauba kättesaadavaks muutumise hetkest.

Kui Kasutaja pole andnud Teenuse osutajale tagasisidet kauba kättesaamise aja kohta, siis arvestab Teenuse osutaja vastavalt sihtkohale vaikimisi kauba kättesaamise hetkeks 1-7 tööpäeva. Soovitame Kasutajal alati teavitada Teenuse osutajat kauba kättesaamisest – nii saame paremini arvestada postitamiseks kuluvat teeloleku aega ning Teile veelgi paremini edaspidi Teenust osutada. Teenuse osutajal on õigus küsida Kasutajalt tagastamissoovi korral kauba kättesaamist tõendavat dokumenti – seega palume hoida teil kõik saadetist puudutav dokumentatsioon alles.
Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, kasutamata, määrdumata ning muul viisil kahjustumata ning originaalkujul ja algsete markeeringute ning siltidega. Tagastatud kauba proovimisel ja/või kahjustumisel tekkinud müügiväärtuse vähenemine tuleb tasuda kliendil.
Saatekulud jäävad sellisel juhul kliendi kanda ning need tuleb tasuda nii kogu saadetise kui saadetise osalise tagastamise ja/või vahetamise korral. Samuti ei kata Teenuse osutaja tagastamisel mingeid muid otseseid ega kaudseid nõudeid peale tagastatud toodete eest Kasutaja poolt eelnevalt tasutud tootehinna.

Tagastada pole võimalik eritellimusi ning Kliendi tellimusel mõõtulõigatud tooteid, kui teenuse osutaja ja Klient ei lepi omavahel kirjalikult kokku teisiti. Samuti pole võimalik tagastada tooteid, mis ei vasta tagastatava toote nõuetele (vt eespool).

Defektse toote korral on Kliendil õigus Teenuse osutajalt nõuda toote asendamist ning asendamise võimatuse korral kas sama või samaväärse tootega, on Kliendil õigus raha tagasi saada. Kui samaväärset toodet on nt soetatud partii, st rohkem kui 1 ühik (nt 10-nest tootest 1 on defektiga ning laos on sama (samaväärne) toode olemas), siis kogu partii asendamist pole õigus nõuda. Raha tagastamist defektse toote eest on õigus nõuda ainult siis, kui selle asendamine sama või/ja samaväärse tootega osutub võimatuks. Raha tagastamist on Kliendil teenuse osutajalt õigus nõuda ainult defektse toote hinna piirides – muid otseseid ja kaudseid kahjusid garantii alusel – ega ka selle väliselt – ei kaeta. Defektse toote asemel sama või/ja samaväärse toote saatmisel Kliendile on kauba saatmine ja asendustoode tasuta – muudel tagastamise ja asendamise juhtudel jäävad kõik saatekulud kliendi kanda. Tagastame Teile hinnavahe kui vahetatava toote väärtus on suurem kui uue asendatava (tellitud) toote väärtus.

Toote garantiitunnistuseks on Teenuse osutaja poolt Kliendile Teenuse kasutamisel väljastatud arve – palume see koos saatedokumentidega alles hoida.
Kauba puudustest teatamine. Kliendil on õigus esitada Teenuse osutajale pretensioon 2 aasta jooksul alates asja üleandmisest Kliendile.
Sel juhul, ja kui Klient ning Teenuse osutaja ei lepi kokku toote parandamises või asendamises, peab esimese 6 kuu jooksul Teenuse osutaja tõendama, et toote puudus on tekkinud selle valest kasutamisest, hooldamisest või hoiustamisest. Ülejäänud poolteise aasta jooksul peab aga Klient tõendama, et ostetud toode oli juba soetamisel mittevastav ning Klient on seda õigesti kasutanud, hooldanud ja hoiustanud.

Teenuse kasutamisel väljastatud arve on ühtlasi ostu tõendav dokument. Hoidke see tingimata alles. Järgige toodete kasutus- ja hooldusjuhiseid, sest pretensioone saab esitada ainult materjali- ja valmistamisvigadest tulenenud defektide kohta. Kui toodet on valesti kasutatud või/ja hooldatud, Teenuse osutaja puuduste eest ei vastuta. Samuti ei kata garantii loomulikust kulumisest, valest hoiustamisest, määrdumisest ja/või muudest sarnastest teguritest tingitud toote kahjustumist ja/või väärtuse vähenemist seeläbi. Toote garantii ei kata ka kauba füüsilist kahjustumist ja/või kaotsiminekut postis või muul tarnspordil – sellisel juhul on vastutav kaubavedaja. Kahtluste korral õige kasutamise, hooldamise ja/või hoiustamise suhtes palume alati pöörduda Kliendil Teenuse osutaja poole vajaliku lisainfo saamiseks.

Toodete defektideks ei loeta pisivigasid ja –erinevusi, kuna toodete osas on väga palju käsitööd kogu valmistamisprotsessi juures ning seetõttu on toodete pisierinevused ja –pisivead loomulikud, väärtustades pigem toodet kui selle väärtust kahandades. Samuti ei loeta toodete defektideks selliseid toote omadusi, mis on antud materjalile ja/või tootele iseloomulikud.

Vahetamine ja tagastamine. Kauba vahetamiseks või tagastamiseks tuleb saata vastavasisuline teatis Teenuse osutaja klienditeeninduse e-posti aadressile info@rarewool.com, milles on võimalikult täpselt kirjeldatud toote tagastamise soovi põhjus. Antud informatsioon peab sisaldama alljärgnevat:
-Teie nime ja kontaktandmeid;
-Tootel ilmnenud defekti võimalikult täpset kirjeldust või muud põhjust (14-päevane tootega tutvumise aeg) ning võimalusel palume Teil lisada fotod;
-Teenuse osutajale esitatav nõue tagastatava toote hinna ulatuses;
-Arve nr, mille alusel toode soetati, toote ostu ja kättesaamise kuupäevad ning võimalusel lisage arve ning kättesaamise kuupäeva tõendava dokumendi koopiad;
-Teie konto number ja muud vajalikud täpsustavad andmed;
-Teatise esitamise kuupäev.
Poolte kokkuleppe saavutamisel toote tagastamiseks või vahetamiseks (seal hulgas transpordi kulude kandmise osas) saatke pakk Teenuse osutaja aadressile: Wool & Yarn OÜ, Suur tn 91, 48306 Jõgeva linn, Jõgevamaa, Eesti Vabariik, EU.

Kui tellisite kauba Smartposti/Itella pakiautomaati, siis saate sama uksekoodi alusel, millega võtsite kauba vastu, tagastada kauba 14 päeva jooksul alates saadetise kättesaamise hetkest. Kauba tagastamisel arvestatakse postikulu maha tagastamisele kuuluvast tootehinnast. 

Kliendi teavitamine ja raha tagastamine. Paki kättesaamise kohta saadab Teenuse osutaja teie e-posti aadressile vastava kinnituse. Teenuse osutaja kontrollib tagastatud kauba ning kui kõiki tagastamisega seotud nõudmisi on korrektselt järgitud, kannab Teenuse osutaja Kliendi poolt märgitud panagakontole tagastamisele kuuluva summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30-ne tööpäeva jooksul alates meiepoolsest kauba kättesaamisest. Kui Teenuse osutaja on Teile tagastatud kauba eest teostanud tagasimakse, saadetakse Teie poolt näidatud e-posti aadressile vastavasisuline teade. Kui Klient on Teenuse osutajale edastanud mitme pangakonto (muu makseviisi) andmed, on Teenuse osutajal õigus valida nende hulgast endale sobivaim.

11.  GARANTIIDE VÄLISTAMINE JA VASTUTUSE PIIRANGUD

A) Teenuse osutaja pakub Teenust mõistlikult eeldatava hoolsuse ja oskusega. Teenuse osutaja ei anna mistahes muid lubadusi ning iseäranis ei garanteeri, et:
1.  Kasutajapoolne Teenuse kasutamine on katkematu ja ilma vigadeta. Te nõustute, et aeg-ajalt võib Teenuse osutaja tehnilistel või funktsionaalsetel põhjustel Teenuse määramata ajaks ka osaliselt või täielikult sulgeda, teatades sellisel juhul sellest Teile mõistlikus ulatuses ette või/ja teostada hooldustöid, sulgedes Teenuse osaliselt või täielikult tööde teostamise ajaks;
2.  Teenuses ei esine kadu, moonutusi, ründeid, viiruseid, häireid, häkkimist või mistahes turvasüsteemide sissetunge, mida loetakse vääramatu jõu asjaoludeks, kusjuures Teenuse osutaja välistab sellega seotud mistahes vastutuse.
B) Välja arvatud allpool punktis D viidatud juhul, või juhul, kui te kasutate mistahes kohalduvat seadusest tulenevat tagasimakse või kompensatsiooni saamise õigust, ei vastuta Teenuse osutaja, tema juhatuse liikmed, töötajad, seotud isikud, töövõtjad ja teised koostööpartnerid Teenuse osutaja, tema töötajate või seotud isikute poolt tekitatud mistahes kahju eest olukorras, kus:
1. Ei ole rikutud Teenuse osutaja või tema töötajate või teiste seotud isikute ja koostööpartnerite seadusest tulenevat hoolsuskohustust Teie ees;
2. Mistahes taolise rikkumise tulemus pole mõistlikult ettenähtav;
3. Kahju või kao mistahes tekkimine ja/või suurenemine tuleneb tuleneb Kasutaja poolt käesoleva lepingu mistahes tingimuse rikkumisest;
4. See tuleneb Teenuse osutaja otsusest kõrvaldada mistahes andmed või sisu või keelduda nende töötlemisest, hoiatada Teid, peatada või lõpetada Teie juurdepääs oma Kontole ja Teenusele või teostada mistahes muid tegevusi lepingu arvatava rikkumise uurimise raames või kui Teenuse osutaja on jõudnud järeldusele, et toimunud on käesoleva lepingu rikkumine;
5. Või see seondub Teiepoolse Teenuse kasutamisega seotud saamata jäänud tulu, äritegevuse või kasumiga või andmete kadumise või moonutamisega.
C) Teenuse osutaja võtab tarvitusele kõik mõistlikud abinõud, kaitsmaks Teie poolt seoses Teenusega esitatud andmeid, kaasa arvatud pettuse eest.
D) Mitte miski käesolevas Lepingus ei kõrvalda ega piira Teenuse osutaja vastutust raske hooletuse, tahtliku rikkumise ja pettuse põhjustamise eest.
E) Kui Te rikute käesolevat Lepingut, olete te Teenuse osutaja, tema juhatuse liikmete, töötajate, seotud isikute ja koostööpartnerite ees vastutav teie rikkumisest tuleneva mistahes nõude puhul. Samuti olete Te vastutav mistahes teo eest, mis Teenuse osutaja on teinud seoses lepingu arvatava rikkumise uurimisega või Teenuse osutaja leidude või käesoleva Lepingu rikkumise tuvastamise tulemusena.

12.    TEENUSE OSUTAJA ANDMED

Wool & Yarn OÜ
Juriidiline ja asukoha aadress:
Kuremaa tee 53-2, 48443 Laiuse alevik
Jõgevamaa, Eesti Vabariik, EU
e-post:   info@rarewool.com
e-pood: www.rarewool.com
Mob.: + 372 5343 6590
Äriregistri kood: 11980817
KMKR: EE101414087
Pank: Swedbank, konto EE452200221050412566, SWIFT  HABAEE2X


Lepingu andmeid viimati uuendatud 14.10.2023.


webstore by Elixir LLC