Enim müüdud

Kõik enim müüdud tooted

Uued tooted

Kõik uued tooted

Informatsioon

Wool & Yarn OÜ privaatsuspoliitika

Wool & Yarn OÜ privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Wool & Yarn OÜ (edaspidi Andmetöötleja või WY) töötleb oma klientide isikuandmeid. WY privaatsuspoliitika kehtib kõikidel füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad ettevõtte poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad WY kauplus-ladu ja veebipoodi. Andmetöötleja kasutab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

WY poolt teostatavate isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes saab pöörduda e-posti aadressil info@rarewool.com

Isikuandmete kogumine, töötlemine

WY võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult - Teie nimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, arve- ja postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, tellimuse makseandmed, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised jm sarnased tehnoloogiad). WY võib parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile. Lisaks eeltoodule on Andmetöötlejal õigus koguda klindi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikest registritest.

WY-l on õigus keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta pole võimalik. WY kogub Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt WY toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. Andmetöötleja kogub Teie isikuandmeid ainult juhul kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

WY töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
 • kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine;
 • kliendi päringutele vastamine;
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs;
 • toodete ja teenuste pakkumine;
 • otseturundus;
 • õigustatud huvi;
 • tarbijaharjumuste uurimine;
 • teenuste ja toodete haldamine ja arendamine;
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine;
 • loosimiste ja küsitluste läbiviimine;'
 • müügistatistika koostamine;
 • isikute ja vara kaitse;'
 • õigusnõuete menetlemine;
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Teie isikuandmete kaitse

WY kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad WY kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Teie isikuandmete edastamine

WY võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust volitatud teenusepakkujaid, kes osutavad WY-le vajalikke teenuseid (nt tarkvaraarendus, raamatupidamisteenused, otseturunduse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. Lisaks eeltoodule on WY-l õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

WY võib Teie isikuandmeid töödelda nii kaua, kui on vajalik WY ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkide kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Otseturundus ja rahulolu-uuringud

WY võib Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Juhul kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi, järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes ühendust või muutes seadistusi oma kontol meie veebipoes.

Küpsiste kasutamine

WY veebipood kasutab küpsiseid, Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebipoes on kasutusel järgmised küpsised:

seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;

püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;

kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajal kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebipood piksleid (pixel tags, web-peacons jms), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmete töötlemine

WY veebipoe kasutamisel võib WY koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja osas ning muud sarnast teavet. WY töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebipoe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Profileerimine

WY võib kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja vajadusi ning sellest tulenevalt pakkuda Teile paremat teenust ja teenindust. WY ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida WY-lt oma isikuandmeid, nõuda oma isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning oma isikuandmete kustutamist. Oma andmeid saate vaadata, parandada ja kustutada ka sisse logides oma kontole meie veebipoes.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt aadressile info@rarewool.com

WY-l on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. WY-il on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. 

Privaatsuspoliitika muutmine

WY-l on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav WY veebilehel (sisukaart - privaatsuspoliitika).

Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et WY rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda meie poole e-posti aadressil info@rarewool.com või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

WY privaatsuspoliitika on uuendatud 11.12.2021.


webstore by Elixir LLC